Chránená dielňa

Spoločnosť Trigo sa rozhodla popri svojej činnosti dať šancu aj ľudom so zníženou pracovnou schopnosťou čím získala aj štatút Chránenej dielne.

Naša chránená dielňa poskytuje pracovné príležitosti aj pre ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí by inak mali len nepatrnú nádej nájsť si zamestnanie.

Viac informácií

Spoločnosť (aj štátna a samospráva) alebo súkromná firma, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti, zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu zamestnancov.

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou) vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce, t.j. 1045€.

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj NÁHRADNÝM PLNENÍM.

Čo v praxi znamená, zadať zákazku alebo odobrať výrobky (služby) chránenému pracovisku (chránenej dielni). Chránené pracovisko (dielňa), je pracovisko v ktorom počet pracovníkom so zdravotným postihnutím (ZP) tvorí minimálne 50% k celkovému počtu zamestnancov.

Podľa zákona je na započítanie jedného občana so ZP potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce (pre daný kalendárny rok). Celková cena práce pre rok 2016 je 1161,35€.
Z toho vyplývajúca hodnota zadanej zákazky (odobratých výrobkov a služieb) pre rok 2016 vychádza na 929€ + DPH (ak je Vaša spoločnosť platcom DPH).

Zákon 373/2010 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

§ 64 Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

  1. Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
  2. Zákazka na účely tohto zákona je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d), a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
  3. Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a je určený na predaj.
  4. Služba na účely tohto zákona je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom alebo občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
  5. Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0, 8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky. Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.
  6. Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.46b) (7) Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d), po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých služieb podľa odseku 6 a výškou zákazky podľa odseku 5. Výsledná hodnota vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0, 5 vrátane smerom nahor.

Chránená dielňa – štatút

Naša chránená dielňa má schválený štatút od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach na sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti.

Priznanie postavenia CHD
Zmena postavenia CHD